POSLOVNA STRATEGIJA

Naš holistički pristup unapređenju poslovanja kroz poslovnu strategiju predstavlja sveobuhvatan pogled na ključne poslovne aktivnosti i njihovu sinhronizaciju.

Strateško usmeravanje poslovanja

Strategija predstavlja odluku kojom se daje pravac rasta i razvoja kompanije na domaćem i međunarodnom tržištu. Strategija često zahteva promenu organizacione strukture i ona predstavlja racionalno reagovanje na događaje u okruženju. Svrha strategije je usmeravanje poslovnih aktivnosti, alokacija resursa i stvaranje održive konkurentske prednosti.

 • Definisanje vizije, misije i kompanijskih vrednosti
 • SWOT analiza
 • Uspostavljanje strateških ciljeva
 • Izrada strateških planova
 • Reinženjering organizacione strukture
 • Analiza rizika nad ostvarivanjem poslovnih ciljeva i kontinuitetom poslovanja
 • Definisanje operativnih ciljeva koji proističu iz strateških

BENEFITI: Jasan pravac razvoja, racionalizacija resursa, optimizacija organizacije

MARKETING STRATEGIJA

Marketing strategija zahteva holistički pristup upravljanju svim marketinškim aktivnostima pod kojim se podrazumeva kontinuirani proces prilagođavanja potrebama kupaca. Definiše se kao aktivan proces određivanja i vođenja marketinških aktivnosti prema marketing ciljevima ili promenama nastalim u okruženju.

Marketing se fokusira na klijenta, osobu koja kupuje proizvod. Klijenti uglavnom ne kupuju proizvod zbog cene, nego zbog iskustva koje proizvod ili usluga nudi. To znači  da klijentu jeste bitna cena, ali nije toliko primarna koliko sama usluga i iskustvo pri kupovini, korišćenju i post-prodajna podrška.

 • Definisanje strategije tržišnog nastupa (route-to-market)
 • Razumevanje potreba kupaca i segmentacija kupaca
 • Upravljanje odnosima sa kupcima, projektovanje korisničkog puta i korisničkog iskustva
 • Kreiranje marketing plana
 • Razvoj i upravljanje robnim markama, proizvodima i uslugama
 • Definisanje cenovne politike
 • Upravljanje marketing budžetom

BENEFITI: Spoznaja kupca i njegovih potreba, bolje korisničko iskustvo, upravljanje troškovima marketinga

UNAPREĐENJE PRODAJE

Unapređenje prodaje u strateškom smislu obuhvata sve napore koje kompanija sprovodi sa ciljem povećanja sveukupnog profita.

 • Definisanje ciljeva i planova prodaje
 • Upravljanje aktivnostima i rezultatima prodaje
 • Utvrđivanje nivoa kompetencija prodajnog osoblja
 • Analiza prodajnih rezultata
 • Unapređenje maloprodaje

BENEFITI: Povećanje prodaje, efikasnije upravljanje resursima, unapređenje odnosa sa kupcima

UNAPREĐENJE NABAVKE

Nabavka je danas strateški činilac profitabilnosti i uspešnosti jedne kompanije. Tokom poslednje četiri decenije, nabavka doživljava transformaciju od administrativne, preko taktičke, do veoma važne strateške funkcije u razvoju kompanije. Potrebno  je  posebnu  pažnju  usmeriti  na  dva bitna aspekta nabavke: operativnu efektivnost i troškovnu efikasnost.

Troškovi zaliha i efikasnost nabavke predstavljaju osnovu za efikasnu realizaciju proizvodno-uslužnih procesa. Unapređenja u ovoj oblasti su povezana sa poboljšanjima u procesu planiranja i kontrole zaliha, unapređenjima u procesu naručivanja i razvijanju odnosa sa principalima.

Za unapređenja u ovoj oblasti neophodno je primeniti određene tehnike i metode kojima se obezbeđuje: smanjenje troškova zaliha na bazi smanjenja obima zaliha, optimizacije broja i troškova isporuka od jednog principala, optimizacija broja i strukture principala.

 • Strateški pregovori sa principalima
 • Komunikacija sa principalima i razumevanje zahteva principala
 • Kreiranje planova prema principalima
 • Upravljanje zalihama i optimizacija nivoa zaliha

BENEFITI: Smanjene troškova zaliha, smanjenje troškova nabavke, ostvarivanje veće razlike u ceni, unapređenje odnosa sa principalima