KOUČING

“Koučing je interaktivni proces koji pojedincu, timu, preduzeću, ustanovi ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultate”.
International Coaching Federation

Cilj koučinga je podsticanje i stvaranje novog načina razmišljanja i delovanja radi postizanja boljih performansi koje prevazilaze trenutne okvire.

Izvršni koučing (executive coaching) primenjuje se na različite oblasti poslovanja i ima za cilj razvijanje kompetentnije, efektivnije i produktivnije individue tj. oslobađanje potencijala kako bi postigao najviši nivo učinka.

Koučing se kroji prema potrebama i razrađuje se sa ciljem da osigura podršku u pronalaženju resursa, opcija i veština neophodnih za postizanje uspeha na poslovnom planu. Koučing reflektuje stanje u kome ste trenutno, pomaže Vam da utvrdite kuda želite da idete, šta Vas zadržava da krenete i kako na najbolji mogući način da nađete put da krenete napred.

Koučing je najčešće krajnje ličan i jedino je moguć unutar sredine koja je sigurna i strogo poverljiva.

“Koučing je lepši način da postignete bolje rezultate”, Whitmor

BENEFITI: Fokusiranost na željene rezultate, povećanje produktivnosti, povećanje samosvesti, bolje upravljanje sobom i svojim emocijama, bolje zaključivanje pri donošenju odluka, povećana motivacija, bolje liderske veštine