Privatnost

Izjava o tajnosti i poverljivosti

Uslovi korišćenja

GOLD DUST d.o.o. (u daljem tekstu: Preduzeće) kreiralo je internet sajt www.golddust.rs u cilju pružanja informacija svojim korisnicima.

Korišćenje internet sajta www.golddust.rs podleže ovim Uslovima korišćenja, pa su korisnici internet sajta obavezni da Uslove korišćenja pažljivo pročitaju i pridržavaju ih se. Korišćenjem i pristupom ovim internet stranicama smatraće se da su korisnici dali bezuslovan pristanak na ove Uslove korišćenja, da su iste pročitali i razumeli ih.

Preduzeće može, iz bilo kog razloga, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmene Uslova korišćenja. Nastavak korišćenja internet sajta od strane korisnika i nakon što su izvršene izmene Uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmene.

Odricanje od odgovornosti

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svaku štetu, ili moguća oštećenja prouzrokovana bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacionoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da Preduzeće nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih ili trećih lica te da rizik od šteta, koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti leži na korisniku.

Ni u kom slučaju Preduzeće, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili sa njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovih internet stranica.

Uz prethodno navedene uslove, ni Preduzeće, pružaoci informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internet stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizilaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Preduzeće nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na ove internet stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim, može u svakom trenutku biti uklonjen od strane Preduzeća. Preduzeće zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja, za koji oceni da je neprikladan. Preduzeće ni u kom slučaju nije nikome odgovorno za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu od upotrebe ove ili drugih internet stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili drugo, čak i kada smo izjavom obavešteni o takvim štetama.

Preduzeće namerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internet stranici isključivo na područjima za koja je ovlašćena na osnovu registracije ili prijave žiga, na osnovu licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbegla svaka sumnja, Preduzeće ovim izjavljuje kako nema nameru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašćena, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korišćenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internet stranici suprotno odredbama ovih Uslova ili njihova zloupotreba je strogo zabranjena.

Korisnik prihvata da samostalno oceni sadržaj informacija te u skladu sa tim preuzima rizik i odgovornost prilikom korišćenja takvih informacija i nastanka događaja koje može proizvesti korišćenje tih informacija.

Ova internet stranica ne sadrži savete ili preporuke bilo koje vrste niti se može smatrati kao sugestija za donošenje bilo koje vrste odluke ili preduzimanje bilo kakvih radnji.

Ni pod kojim uslovima Preduzeće neće biti odgovorno  za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu proisteklu iz toga što se korisnik oslonio na informacije dobijene putem Internet stranica. Na korisniku je sva odgovornost ocene tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internet stranica.

Nadzor

Preduzeće ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internet stranicama, kako bi osiguralo poštovanje ovih Uslova korišćenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Preduzeća, kao i usklađenost sa bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Preduzeće zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni, nađe da nije u skladu sa ovde postavljenim pravilima, ili za koji nađe da je po drugom osnovu nedozvoljen. Preduzeće nije obavezno odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Preduzeće ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi tačnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornosti primaoca istih. Preduzeće ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti rešeni sa upotrebom bilo kojih informacija koje Preduzeće daje. Dostavljanjem informacija, Preduzeće ne dodeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualne svojine.

Preduzeće zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Preduzeće, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova od strane korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili korisničkih računa uslovi neće prestati da važe između Krajnjeg korisnika i Preduzeća.

Sadržaj trećih internet stranica

Neki delovi sadržaja ovog internet sajta mogu biti vlasništvo trećih lica (tekstovi, podaci ili izvodi bilo koje vrste) ili se na istim mogu nalaziti linkovi koji vode do internet stranica u vlasništvu trećih lica, koja snose punu krivičnu i građansku odgovornost za sigurnost, zakonitost i istinitost sadržaja njihovih internet stranica i servisa, pri čemu je za iste isključena bilo kakva vrsta odgovornosti Preduzeća.

Preduzeće ne može pružiti garancije da korisnici internet stranice imaju bilo kakvo pravo da koriste sadržaje koji predstavljaju intelektualnu svojinu trećih lica, a koji su dostupni na samoj internet stranici. Korisnici moraju pribaviti odobrenje samih vlasnika takvog sadržaja pre bilo kakve upotrebe ili čuvanja tog sadržaja. Sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima ne može se menjati niti se može objavljivati bez pribavljanja neophodne saglasnosti.

Preduzeće postavlja navedene linkove radi lakšeg i efikasnijeg korišćenje interneta od strane korisnika svog internet sajta. Preduzeće nema nikakvu kontrolu nad internet sajtovima kojima se može pristupiti preko ove internet stranice ili koji su na bilo koji način dostupni putem iste, a koji su u vlasništvu trećih lica, kao ni nad njihovim sadržajem, te stoga Preduzeće ne pruža podršku, ne finansira, ne savetuje i u svakom slučaju ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti za takve internet sajtove i njihove sadržaje.

Prenos softvera i računarska oprema

Korišćenje softvera eventualno preuzetog sa ove internet stranice vrši se isključivo na odgovornost samog korisnika koji lično mora proceniti potencijalne rizike takvog prenosa i koji mora lično izvršiti provere da li je softver koji se preuzima sa ove internet stranice i prenosi na personalni računar prilagođen funkcionisanju na istom te da li sadrži viruse koji mogu oštetiti računar.

Korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući ali ne i ograničavajući se na celokupni software i hardware koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje Internet stranica Preduzeća te sve sa tim povezane troškove. Preduzeće  nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih Internet stranica.

Izmene internet stranice

Preduzeće zadržava pravo da izmeni ili povuče deo ili čitavu internet stranicu u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Svaka izvršena izmena smatra se aktuelnom nakon što korisnik, registrovani korisnik ili treće lice poseti tu internet stranicu. Korisnici, registrovani korisnici ili treća lica nemaju pravo na naknadu bilo koje vrste štete zbog nemogućnosti da koriste istu.

Korisnik se obvezuje da povremeno i iznova pročita Uslove korišćenja kako bi se upoznao s eventualnim promenama. Ukoliko korisnik koristi Internet stranice nakon izmene Uslova korišćenja, pretpostavlja se da je upoznat sa izmenama, da ih razume i u celosti prihvata.

Intelektualna svojina

Ove Internet stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom, kao i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj Internet stranica, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, i svi drugi sadržaji koji se nalaze na Internet stranicama isključivo su pravo Preduzeća, ili se koriste uz izričitu saglasnost nosioca autorskih prava odnosno nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sistemu, predstavljaju intelektualnu svojinu njihovih nosilaca. Preduzeće je nosilac autorskih prava u vezi s izborom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, REPRODUKOVANJE, PREINAČENJE, REVIDIRANJE, PRENOŠENJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, STVARANJE IZVEDENICA ILI MENJANJE OVIH INTERNET  STRANICA NA DRUGI NAČIN, BEZ IZRIČITOG PISMENOG OVLAŠĆENJA GOLD DUST D.O.O., STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava na žig, ili prava nekog drugog oblika intelektualne svojine može dovesti do pokretanja građanskih postupaka i/ili do krivičnog i/ili prekršajnog postupka protiv izvršioca. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog ovlašćenja Preduzeća i nosioca autorskog prava.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje lične upotrebe. Korišćenje i ispisivanje sadržaja sa Internet stranica dopušteno je isključivo u svrhu informisanja i lične, nekomercijalne svrhe korisnika.

Korisnik se obvezuje da neće na ovim Internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualne svojine, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualne svojine, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavljivanjem takvih materijala.

Preduzeće ne snosi obavezu izveštavanja korisnika, ili pružanja pomoći u određivanju da li je određeni materijal zaštićen odnosno podoban za zaštitu autorskim pravom.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovih Internet stranica, korisnik garantuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je nosilac prava na tim materijalima, i da na taj način Udruženju daje izričito besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo korišćenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modifikovanja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta, vremenski neodređeno. Korisnik takođe daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, čuvanja ili reprodukcije tog materijala za ličnu upotrebu.

Uslovi navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist Preduzeća, kao i njegovih izdvojenih poslovnih jedinica, povezanih društava i trećih pružalaca usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u lično ime pozivati se na te uslove i primenjivati te uslove.

Korišćenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stiče, izričito ili prećutno, nikakvu licencu ili pravo korišćenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Udruženju i/ili trećem licu. Korisnici i registrovani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštovanje autorskih i drugih prava intelektualne  svojine u pogledu tih sadržaja.

Zaštitni znaci i žigovi Preduzeća ne mogu se ni na koji način koristiti ili reprodukovati bez prethodne pismene saglasnosti samog Preduzeća.

Pravo korišćenja informacija dobijenih od korisnika

Sve informacije koje Preduzeće dobije od korisnika internet stranice (uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, know-how, komentare, ideje, pitanja, tehnike, razne izvode ili druge vrste podataka) ne smatraju se poverljivim informacijama, izuzev kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom. Preduzeće može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev imperativnih zakonskih ograničenja.

Korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javne, a ne privatne prirode, i da stoga zaposleni Preduzeća mogu nadzirati komunikacije korisnika bez njihovog znanja i izričite dozvole.

Preduzeće ne kontroliše i/ili autorizuje sadržaj  poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim međusobnim komunikacijama te stoga nije odgovorno za bilo kakve radnje koje su posledica sudelovanja korisnika u međusobnim komunikacijama, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

Vrste podataka koji se prikupljaju

Opšte informacije: moguće je prikupljati informacije u svrhu praćenja funkcionisanja ovog internet sajta. Tokom ovog postupka prikupljanja opštih informacija podaci o ličnosti koji bi mogli biti povezani sa određenom individuom ne prikupljaju se. Svakako, mogu se prikupljati podaci o broju posetilaca i inicijalno ime sektora odakle potiče odgovarajući internet provajder. Ovi podaci koriste se radi boljeg razumevanja potreba posetioca internet stranice i mogu se deliti sa trećim licima.

Ponašanje korisnika

Ove Internet stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljnih poveznica sa Internet stranicama, privatno su vlasništvo Preduzeća.

Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internet stranica mora biti u skladu s Uslovima korišćenja te se od korisnika zahteva da sve aktivnosti u vezi s korišćenjem ovih Internet stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije.

Zabranjeno je objavljivanje, korišćenje, prenošenje, slanje i razmena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji krše važeće pravne propise Republike Srbije, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, pretećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vređaju prava intelektualnog vlasništva trećih lica, sadržaja kojima se neovlašćeno otkrivaju lični podaci ili se vređa pravo na privatnost trećih lica ili drugih korisnika kao i drugih neprimerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može naneti šteta Udruženju i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim licima, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se podstiče na ponašanje koje predstavlja krivično delo, koje povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Preduzeća, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne sme koristiti ove Internet stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne reklame.

Bilo kakvo ponašanje korisnika, koje prema diskrecionoj oceni Preduzeća ograničava ili onemogućava bilo kog drugog korisnika u korišćenju Internet stranica strogo je zabranjeno.

Obaveze korisnika

Vaše svojstvo korisnika ovog internet sajta je takvo da isti koristite neposredno za svoje potrebe kao pojedinca. U slučaju da ste dobili svoje korisničko ime i/ili pristupnu šifru, smatra se da ste saglasni da se isti čuvaju kao tajni, te ste saglasni da (i) neposredno obavestite Preduzeće čim ustanovite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje vašeg korisničkog imena i/ili pristupne šifre (ii) Vi snosite isključivu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati prilikom navedenog neovlašćenog korišćenja korisničkog imena i/ili pristupne šifre.

Vi ste odgovorni za obezbeđivanje celokupne opreme potrebne za pristup internet sajtu i za sva relevantna potraživanja od strane trećih lica (tj. telefonski troškovi i naknade za internet provajdere).

Kao korisnik ovog internet sajta saglasni ste da internet sajt koristite u skladu sa Uslovima korišćenjima. U slučaju korišćenja ovog internet sajta na nedozvoljen način bićete lično odgovorni za svaku vrstu štete prouzrokovane trećim licima koja pokrenu pravne postupke protiv Preduzeća, i saglasni ste da obeštetite Preduzeće za sve gubitke i/ili štetu odnosno sva potraživanja koja mogu nastati u takvim postupcima.

Kao korisnik ovog internet sajta saglasni ste da:

  1. prilikom korišćenja istog ne vršite, u skladu sa svojim mogućnostima i saznanjima ili nehotično, bilo kakve radnje koje su u suprotnosti sa postojećom pravnom regulativom koje uređuju akti državnih i nedržavnih organa; nećete koristiti isti radi neovlašćenog pristupa sistemima Preduzeća, njegovim povezanim licima ili mrežama i sistemima trećih lica.
  • nećete koristiti isti za obavljanje poslovnih aktivnosti ili aktivnosti bilo koje vrste koje su u suprotnosti sa postojećom pravnom regulativom.
  • nećete koristiti isti za prenošenje bilo kakvog sadržaja koji bi mogao biti kompromitujući, uvredljiv ili preteći ili koji bi na bilo koji način mogao kršiti prava trećih lica, ili koji bi mogao da dovede do uznemiravanja trećih lica ili za slanje poruka za koje znate ili morate znati da nisu istinite ili da koriste ovaj internet sajt za slične svrhe.
  • neposredno obavestite Preduzeće u vezi sa bilo kojim zahtevom ili postupkom bilo koje vrste pokrenutim protiv Vas u vezi sa upotrebom ove internet stranice, a nakon eventualnog zahteva Preduzeća i da odmah prekinete sa vršenjem radnji koje su dovele do pokretanja postupka i
  • neposredno obavestite Preduzeće u vezi sa bilo kojim promenama koje utiču na Vaše podatke date kroz eventualni postupak registracije. Vaša obaveza je da vodite računa da su takvi podaci u potpunosti ažurni.

Opšte odredbe

Ako bilo koju od napred navedenih odredbi nije moguće primeniti to ni na koji način neće uticati na valjanost i punovažnost ostalih odredbi ovih Uslova korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju iskazanu saglasnost volja između svakog pojedinačnog korisnika i Preduzeća, a koje uređuju pristup i korišćenje internet sajta od strane korisnika. Ovi Uslovi korišćenja su jedini relevantni akt koji uređuje predmetnu oblast i preovlađuju u slučaju postojanja bilo kojeg drugog pisanog sporazuma između pojedinačnog korisnika i Preduzeća u vezi sa upotrebom ovog internet sajta.

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni i imaju se tumačiti u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, te će o svim sporovima koji mogu proisteći u vezi sa upotrebom istih odlučivati nadležni Sud u Novom Sadu.